Vai trò của thuế điện tử trong phát triển Chính phủ điện tử

Trong các chính sách về Chính phủ điện tử, cùng với các quan điểm của lãnh đạo nhà nước, thuế điện tử là một phần quan trọng của Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển Chính phủ điện tử, thuế điện tử đang có những chuyển biến đáng mừng. Những chuyển biến này có vai trò thiết thực và không thể thiếu đối với thuế điện tử nói riêng và Chính phủ điện tử tại Việt Nam nói chung, cụ thể như sau:

Thuế điện tử góp phần tăng cường tính hiệu quả và nhanh chóng trong việc giao dịch giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, lệ phí; góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí trong giao dịch giữa Chính phủ với công chức ngành thuế liên quan đến quản lý nhà nước về thuế; là công cụ để Chính phủ Việt Nam giao dịch với các chính phủ khác trong lĩnh vực thuế và quản lý thuế.

thuế điện tử

Phát triển hạ tầng kỹ thuật thông tin, hạ tầng pháp lý và nguồn nhân lực của các cơ quan thuế trung ương và địa phương hiện nay đã tạo cơ sở tạo nên hạ tầng kỹ thuật thông tin và nhân lực cho Chính phủ điện tử Việt Nam, hạ tầng thuế hội nhập vào hạ tầng chính phủ điện tử cả về kỹ thuật, pháp lý và con người.

Thuế điện tử là nền tảng để chuyển từ nền hành chính cai trị sang nền hành chính phục vụ hiện nay ở Việt Nam. Trong đó doanh nghiệp, người dân là khách hàng của Cơ quan thuế, của Chính phủ. Cơ quan thuế và Chính phủ là cơ quan “cho” chuyển sang cơ quan phục vụ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, người dân.

Thuế điện tử là một trong những cấu thành của một Chính phủ điện tử giảm thiểu sự tiếp xúc, nâng cao tính minh bạch, tính tin cậy, khuyến khích sự tham gia của người dân ở Việt Nam.
Thuế điện tử được xác định là một bộ phận cấu thành trong hệ thống kết nối điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương, doanh nghiệp và người dân ở Việt Nam. Bởi Chính phủ điện tử không chỉ là tập hợp những giải pháp đơn lẻ dựa trên các ứng dụng web, mà được kỳ vọng tạo ra một môi trường tương tác điện tử thống nhất giữa một bên là các tổ chức, cơ quan nhà nước và một bên là người dân.

Được bắt đầu triển khai từ năm 2003, tới nay đã 16 năm Việt Nam phát triển Chính phủ điện tử thông qua chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động cung cấp dịch vụ công và quản lý của các cơ quan nhà nước. Nhờ có Chính phủ điện tử mà trong vòng 3 năm qua, Việt Nam đã tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng. Đóng góp vào thành công đó, không thể không kể đến vai trò của thuế điện tử mà bài viết đã đề cập ở trên. Đây là một bước tiến lớn trong công tác quản lý của các lãnh đạo nước nhà.

https://tintuchomnay.net/

https://tintuchomnay.net/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *